ÅîÝãåñóç óôï êÝíôñï ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôçí ÁìõãäáëÝæá, ôï áðüãåõìá ôïõ ÓáââÜôïõ 10 Áõãïýóôïõ 2013. Ç åîÝãåñóç îÝóðáóå üôáí, ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðñïáõëéóìïý, ïìÜäá êñáôïõìÝíùí áñíÞèçêå íá ìðåé óôïõò ÷þñïõò êñÜôçóçò, äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôçí ðáñÜôáóç ôïõ ÷ñüíïõ êñÜôçóÞò ôïõò. Óôç óõíÝ÷åéá Ýâáëáí öùôéÜ óå êïíôÝéíåñ ðïõ ìÝíïõí, âãÞêáí Ýîù êáé Üñ÷éóáí íá êáßíå ôá óôñþìáôÜ ôïõò, ìå áðïôÝëåóìá íá äçìéïõñãçèïýí äéÜóðáñôåò åóôßåò öùôéÜò. Óôï óôéãìéüôõðï äõíÜìåéò ôùí ÌÁÔ óå ìðëüêï óå äñüìï ôçò ÁìõãäáëÝæáò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Εξιχνιάστηκαν διαδοχικές υποθέσεις κλοπής εξοπλισμού εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Κέρκυρα. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και αναζητούνται τρεις ακόμη, συνεργοί τους.

Συνελήφθησαν την Παρασκευή το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας δύο ημεδαποί, ένας 30χρονος και μια 21χρονη, για τα αδικήματα της κλοπής κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση , στην Κέρκυρα.

Στην δικογραφία που σχηματίσθηκε, συγκατηγορούμενοι των δύο συλληφθέντων για τα ίδια αδικήματα, είναι δύο (2) ακόμη ημεδαποί 17 και 33 ετών, οι οποίοι αναζητούνται, καθώς και ένας ακόμη 36χρονος, κατηγορούμενος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρα συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκαν αστυνομικά ευρήματα τα οποία αφορούσαν την μεθοδική και στοχευμένη παραβίαση εγκαταστάσεων εταιρείας τηλεπικοινωνιών, από τους δύο συλληφθέντες και τους δύο ακόμη συνεργούς τους (τον 17χρονο και τον 33χρονο), με λεία εξοπλισμό αξίας 9000 ευρώ περίπου.

Συγκεκριμένα η δράση τους εντοπίζεται στην παραβίαση την Πέμπτη 22.03.2018 το μεσημέρι , των εγκαταστάσεων της εταιρίας, στην περιοχή του Σκριπερού, κατά την οποία αφαίρεσαν τριάντα επτά (37) μπαταρίες συνολικής αξίας 5.500 ευρώ καθώς και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων της εταιρείας στην περιοχή των Αγίων Δούλων Κέρκυρας, κατά το χρονικό διάστημα 16-18. 03.2018, από την οποία είχαν αφαιρέσει, οκτώ (8) ακόμη μπαταρίες αξίας 3500 ευρώ περίπου.

Κατά την διάρκεια των αστυνομικών ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε σε περιφραγμένη υπαίθρια έκταση, ιδιοκτησίας του 36χρονου, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού που είχε αφαιρεθεί, ο οποίος επιστράφηκε σε υπάλληλο της εταιρείας.
Η έρευνα που διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας, για την εξακρίβωση της τυχόν εμπλοκής τους σε αντίστοιχες υποθέσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι δύο (2) συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ