Δικτυακός Μηχανικός (Κέρκυρα)
Ο Όμιλος ΟΤΕ ενδιαφέρεται να καλύψει θέση
«Δικτυακού Μηχανικού» στην περιοχής της Κέρκυρας


 

 • Συντονισμός, προγραμματισμός & επίβλεψη εργασιών που αφορούν στην κατασκευή και ενεργοποίηση εξοπλισμού και επίβλεψη διενέργειας μετρήσεων
 • Συντονισμός και επίβλεψη εργασιών συντήρησης και άρσης βλαβών
 • Οργάνωση της Ομάδας Έργου, σύνταξη χρονοδιαγράμματος, παρακολούθηση και συντονισμός του προγράμματος υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων
 • Επίβλεψη και έλεγχος τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των έργων από ανάδοχους εργολάβους
 • Παρακολούθηση και μελέτη της εξέλιξης / διαμόρφωσης των Δεικτών Υλοποίησης των εργασιών (κατασκευών, άρσεων βλαβών κλπ) τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

 • Τίτλος σπουδών Μηχανικού (ΑΕΙ), ή ισότιμο & αντίστοιχο τίτλο σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού, σχετικό με τις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική, την Πληροφορική και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο AEI στη Φυσική, τις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ειδικότητα σχετιζόμενη με τις τηλεπικοινωνίες (ή ισότιμος & αντίστοιχος τίτλος εσωτερικού ή εξωτερικού)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας
 • Συναφής εργασιακή εμπειρία, εμπειρία στη διαχείριση έργων και γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (πχ: Autocad)

Αναζητούμε ανθρώπους με:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα
 • Πάθος για την τεχνολογία

 

Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών με θέμα:
«Δικτυακός Μηχανικός: Κέρκυρα»
στο [email protected]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/07/2017

Καμία δημοσίευση για προβολή