Προσφυγή προς τα αρμόδια υπουργεία, την γενική γραμματεία της ΠΙΝ, την δ/νση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την εισαγγελέα Πρωτοδικών κατέθεσε η «Νέα Προοπτική του δήμου Φαιάκων» για το θέμα της εγκατάστασης κεραιών Internet.H προσφυγή έχει ως εξής:

 

 
Θέμα: Αναφορά σχετικά με το έργο εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών κεραιών σε Σχολεία στο Δήμο Φαιάκων
 
Πρόσφατο ιστορικό έργου
Στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φαιάκων βρίσκεται τις τελευταίες 10 ημέρες εν εξελίξει εγκατάσταση κεραιών τηλεπικοινωνιών σε Σχολεία και δημοτικά κτήρια (δηλ. χώρους συνάθροισης ευπαθών ομάδων πληθυσμού). Οι Αστυνομικοί του Α.Τ. Σκριπερού, των οποίων την συνδρομή ζητήσαμε, στο Δημοτικό Σχολείο της Α. Κορακιάνας, όπου επρόκειτο να τοποθετηθεί κεραία την Παρασκευή 06/11/2009, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες και νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
Κάτοικοι, γονείς και αιρετοί Σύμβουλοι του Δημ. Διαμ. Α. Κορακιάνας διαμαρτυρηθήκαμε για το απαράδεκτο της εγκατάστασης πομποδεκτών σε σχολείο, καθώς και την αδιαφάνεια γύρω από το εκτελούμενο έργο. Αποτέλεσμα ήταν να προβεί σε ένορκη κατάθεση ο Δήμαρχος κ. Κάρρας στο Α.Τ. Σκριπερού εναντίον του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σεβαστιανού Μεταλληνού, να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να συλληφθεί!!! Τελικά η Εισαγγελέας υπηρεσίας ζήτησε την παύση του έργου, λόγω έλλειψης αδειών, και τον ορισμό τακτικής δικασίμου για τον κ. Μεταλληνό, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος.
Σύμφωνα δεν με την κατάθεση του Δημάρχου στο Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών στις 06/11/2009, κύριος του έργου είναι ο Δήμος Φαιάκων.
Το έργο φέρεται να έχει ως τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικότητας» και κάθε σταθμός απαρτίζεται από 2 ή περισσότερες κεραίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
            κεραία τύπου Omni για την μετάδοση σήματος εντός του οικισμού
            κεραία για την μετάδοση πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις δια ασυρμάτου ζεύξεως σε υψηλή μικροκυματική συχνότητα.
Όσον αφορά τον οικισμό της Α. Κορακιάνας σημειώνεται ότι ήδη έχει τοποθετηθεί και άλλος σταθμός ζεύξης, στο κτήριο της Φιλαρμονικής, στο κέντρο του οικισμού.
 
Αναγκαιότητα έργου
Το Δημοτικό αυτό έργο, δηλώνουμε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική υποδομή, καθώς αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση διοικητικών και τεχνικών λειτουργιών του Δήμου. Πόσο μάλλον όταν στον 21ο αιώνα κυριαρχούν παγκοσμίως οι τεχνολογίες που βασίζονται στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.
Οι εγκαταστάσεις όμως αυτές θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το Νόμο και τους κανονισμούς προστασίας του πληθυσμού. Και φυσικά να αποφεύγεται η χρήση κτηρίων Σχολικών μονάδων για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών μονάδων ασυρμάτου ζεύξεως.
Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές και μεθοδολογίες για την εκτέλεση των έργων αυτών. Απλά στην προκειμένη περίπτωση επιλέχτηκε η χειρότερη δυνατή διαμόρφωση.
 
Άδειες έργου
Σύμφωνα με τα Νομοθετήματα της επομένης παραγράφου είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικών αδειών ή η έγγραφη απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης κάποιων εξ’ αυτών.
Όπως όμως προαναφέρθηκε, τόσο η εταιρεία τηλεπικοινωνιών που εκτελεί το έργο, όσο και ο Δήμος Φαιάκων, δεν έχουν προβεί στην έκδοση καμίας σχετικής άδειας. Ιδίως δε δεν έλαβαν καθόλου υπ’ όψιν τους τις διαπιστωμένες δυσμενείς επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα των μικρών παιδιών.
Η μεγαλύτερη δε παρανομία του έργου, είναι ότι η μελέτη του δεν έχει παρουσιαστεί και συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Φαιάκων, και φυσικά δεν έχει ληφθεί καμία σχετική Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την υλοποίηση του έργου. Η αυτονόητη αυτή υποχρέωση προκύπτει από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν3463/2006).
Το γεγονός βέβαια αυτό της μη παρουσίασης και έγκρισης μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί μία πάγια και καινοτόμα πρακτική του Δήμου Φαιάκων.
 
Επικινδυνότητα εγκατάστασης
 
Ελληνική νομοθεσία
 
Ν 1650/1986
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του Νόμου αυτού, επιβάλλεται η ύπαρξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και η ύπαρξη συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων από τις αρμόδιες διευθύνσεις Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κερκύρας ή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
Ν 2801/2000
Σύμφωνα με το Ν 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», επιβάλλεται η έκδοση άδειας από την σχετική υπηρεσία του Υπουργείου, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839, ΦΕΚ 1105 Β/2000, «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».
 
ΚΥΑ 53571/3839, ΦΕΚ 1105 Β/2000
Στην ΚΥΑ 53571/3839, ΦΕΚ 1105 Β/2000, «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» γίνεται σαφής αναφορά «των δυσμενών επιδράσεων από RF πεδία» και προσδιορίζονται κανόνες προστασία του κοινού.
Συγκεκριμένα στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται οι διαπιστωμένες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες ανάλογα με τη συχνότητα των κυμάτων περιλαμβάνουν:
            επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα
            θερμοπληξία
            θέρμανση ιστών
Επίσης αναφέρεται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με επιβαρημένη υγεία, κλπ).
Τέλος, στην ΚΥΑ αυτή επιβάλλεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν και λοιπές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή, προκειμένου να υπολογίζεται η σωρευτική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα.
 
Διεθνείς πρακτικές
 
ΗΕυρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος προειδοποιεί για το WLAN
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA), πολιτικό θεσμικό όργανο της ΕΕ, καλεί σε άμεση λήψη αποφάσεων για τη μείωση της έκθεσης στην ακτινοβολία από το WLAN (Wi-Fi) -καθώς και από τα κινητά τηλέφωνα και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Επισημαίνει ότι κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μια κρίση για τη δημόσια υγεία παρόμοια με αυτές που ανέκυψαν από τον αμίαντο, το κάπνισμα και τον μόλυβδο στα καύσιμα.
Η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια της EEA, σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε ότι: «Πρόσφατες έρευνες και εκθέσεις επί των μακροχρόνιων επιπτώσεων της ακτινοβολίας από τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες δείχνουν ότι θα ήταν συνετό από μέρους των [ευρωπαϊκών] υγειονομικών αρχών να προτείνουν δράσεις για τον περιορισμό της έκθεσης ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων όπως τα παιδιά». (http://environment.independent.co.uk/lifestyle/article2966951.ece).
 
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετεί Έκθεση τηςΒελγίδας Υπουργού Εξωτερικών για την επικινδυνότητα του WLAN (ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης) και την αναγκαιότητα ισχύος της Αρχής της Προφύλαξης
Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων (European Parliament Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) ψήφισε ομόφωνα Έκθεση της Frédérique Ries, Βελγίδας Υπουργού Εξωτερικών επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (Secretary of State for European and Foreign Affairs) σχετική με το WLAN. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή, που αναφερόταν στην σύνοψη του Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 της ΕΕ (European Environment and Health Action Plan 2004-2010), μεταξύ άλλων προειδοποιεί για την επικινδυνότητα του WLAN και επισημαίνει ότι η Αρχή της Προφύλαξης θα πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της ΕΕ για την περιβαλλοντική υγεία. Μάλιστα, το Σημείο 12 της Έκθεσης επισημαίνει ότι «τα όρια έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητκά πεδία που έχουν τεθεί για τον πληθυσμό είναι ξεπερασμένα και δεν έχουν προσαρμοστεί από το 1999, κι επομένως δεν λαμβάνουν υπόψιν τις εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών…».
Η κ. Ries υπογραμμίζει ότι «Με αυτή την ψήφο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες των πολιτών για τα κοκτέιλ των περιβαλλοντικών ρυπαντών: ενδοκρινικοί διαταράκτες, νανοσωματίδια, καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες χημικές ουσίες, ποιότητα εσωτερικού και εξωτερικού αέρα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από κινητά τηλέφωνα και WiFi (WLAN), στα οποία εκτιθέμεθα σε καθημερινή βάση και για τις επιπτώσεις των οποίων δεν υφίστανται ανεξάρτητες έρευνες. Όπου καθυστερούμε να δράσουμε, η προφύλαξη είναι η λύση».
 
Η Γερμανική Κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση-προειδοποίηση για τη μη χρήση του WLAN
Το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος πρότεινε στους πολίτες ότι θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεσή τους στην ακτινοβολία του WLAN με το να επιλέγουν τις «συμβατικές ενσύρματες συνδέσεις» διαδικτύου, και πρόσθεσε ότι «δραστηριοποιείται στην ενεργητική ενημέρωση των ανθρώπων για τις δυνατότητες μείωσης της ατομικής έκθεσης» στις ακτινοβολίες του WLAN. Ειδικότερα, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Ασφάλεια από Ακτινοβολίες (Das Bundesamt für Strahlenschutz) εξέδωσε οδηγία στις 23-07-2007 για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων προφύλαξης που συνίστανται στην προτίμηση καλωδιακής σύνδεσης με το διαδίκτυο από το ασύρματο σύστημα WLAN.
Αυτή η απόφαση-οδηγία οδήγησε τη Βαυαρική Βουλή στην έκδοση οδηγίας προς τα σχολεία της Βαυαρίας να αποφεύγουν το WLAN [βλέπε τη σχετική οδηγία από τα πρακτικά της Ομοσπονδιακής Βουλής (Bundestag) στα γερμανικά και μεταφρασμένη στα αγγλικά στο www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf, ή στη διασύνδεση (35,6 KB)].
Ανάλογες αποφάσεις έχουν επίσης ληφθεί από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φρανκφούρτης (Γερμανίας) και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Salzburg (Αυστρίας), με τον πρώτο δημόσιο οργανισμό να απαγορεύει και τον δεύτερο να συμβουλεύει τη μη χρήση του WLAN στα σχολεία (http://freepage.twoday.net/stories/3194530/ και http://wirelesslibraries.blogspot.com/2007/01/library-director-resigns-because-of.html).
 
Ο Δήμαρχος του Παρισιού απαγόρεψε τη χρήση του WLAN στις δημοτικές βιβλιοθήκες
Το σύστημα WLAN χρησιμοποιείται επίσης και για την ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση και εντός του χώρου των βιβλιοθηκών. Συνεπώς, η συνεχής λειτουργία του συστήματος αυτού στις βιβλιοθήκες εκθέτει μακροχρονίως στην ακτινοβολία του και τους εργαζόμενους σε αυτές, με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα των ηλεκτρομαγνητικά υπερευαίσθητων εξ’ αυτών. Για τέτοια συμπτώματα υπερευαισθησίας διαμαρτυρήθηκαν και οι εργαζόμενοι στις δημοτικές βιβλιοθήκες του Παρισιού το 2007.
Αυτό είχε ως αφορμή η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Παρισιού να συστήσει τη διακοπή της λειτουργίας του WLAN σ’ αυτές, που στη συνέχεια υλοποιήθηκε σε σχετική απόφαση του Δημάρχου του Παρισιού (βλέπε ιστοσελίδα του θεσμικού συνδικαλιστικού οργάνου των παρισινών βιβλιοθηκονόμων στο http://bibliothequesenlutte.wordpress.com/2007/12/01/moratoire-sur-le-wifi-dans-les-bibliotheques-parisiennes,  κι επίσης στην www.wifiduck.com/2007/12/06/french-library-clerks-say-wi-fi-is-dangerous).
 
Ο πρόεδρος του Πανεπιστήμιου Lakehead Καναδά απαγόρεψε τη χρήση του WLAN
Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Lakehead (Οντάριο, Καναδάς) Fred Gilbert, αφού έλαβε υπ’ όψιν τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας από την ακτινοβολία του WLAN, αποφάσισε την απαγόρευση της χρήσης του σε χώρους του πανεπιστημίου που καλύπτονται από ενσύρματο δίκτυο οπτικών ινών (βλέπε τη συγκεκριμένη πολιτική του πανεπιστημίου για το WLAN στο http://policies.lakeheadu.ca/policy.php?pid=178). Η απόφασή του βασίστηκε στην Έκθεση ΒιοΠρωτοβουλίας (BioInitiative Report: www.bioinitiative.org/index.htm) και στην Απόφαση Benevento (www.icems.eu/benevento_resolution.htm) της Διεθνούς Επιτροπής για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (ICEMS).
Αξιοσημείωτη είναι και μια συνέντευξη που έδωσε ο συγκεκριμένος πρόεδρος στο περιοδικό του πανεπιστημίου, όπου εξηγεί τους λόγους της απόφασής του και δίνει απαντήσεις (μεταξύ άλλων) σε ερωτήματα αναφορικά με την επικινδυνότητα του δικτύου WLAN και με το επιχείρημα ότι η μη  υιοθέτηση της τεχνολογίας WLAN αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των πανεπιστημίων (βλέπε συνέντευξη στο http://magazine.lakeheadu.ca/page.php?p=81&i=10).
 
Αντιδράσεις
Πέραν των επεισοδίων που έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Σχολείο της Α. Κορακιάνας στις 06/11/2009, μεταξύ γονέων, κατοίκων και αιρετών, από τη μία, και εργολάβου – Δημοτικής Αρχής από την άλλης, αναφέρουμε τα κάτωθι:
1.                    Η Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Α. Κορακιάνας, συνεδρίασε στις 04/11/2009 και αποφάσισε ότι δεν επιθυμεί την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ασυρμάτου ζεύξεως στο κτήριο του Σχολείου.
2.                    Το Τοπικό Συμβούλιο Α. Κορακιάνας, στη Συνεδρίασή του της 05/11/2009, αποφάσισε την αναζήτηση εναλλακτικών πρακτικών για την εκτέλεση του έργου.
3.                    Το Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Α. Κορακιάνας στη συνεδρίασή του της 08/11/2009 αποφάσισε να του χορηγηθεί η επίσημη εγκεκριμένη μελέτη, προκειμένου να την εξετάσει και επιφυλάχθηκε για μελλοντικές ενέργειες.
 
Αιτήματα
Εν συνεχεία των ανωτέρω αιτούμεθα:
1.            Την αποκατάσταση της νομιμότητας και την υπαγωγή του έργου στα πλαίσια και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ελληνική Πολιτεία, οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς Κανονισμοί, ιδίως δε σεβόμενοι το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προστασίας του ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγματος), δεδομένου ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελεί πηγή μόλυνσης.
2.            Την άμεση παύση των εργασιών έως ότου διευκρινιστεί το αντικείμενο του έργου, εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιάκων.
3.            Την έκδοση των απαιτούμενων αδειών προ της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
4.            Την καθαίρεση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολικά κτήρια.
 
Για την Νέα Προοπτική, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
 
Δώρα Μεταλληνού, Μαρία Καντάρου, Φανή Τσιμπούλη,
Σπύρος Μαρτζούκος, Σεβαστιανός Μεταλληνός

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ